Producenci

Regulamin zakupów

§ 1 Strony umowy, zakres działalności

1. Sklep internetowy oferuje sprzedaż towarów na stronie internetowej www.centrumzdrowejdiety.pl zwany dalej Sklepem, prowadzony przez Kalinę Gogałę prowadzącą działalność gospodarczą jako Centrum Zdrowej Diety Kalina Gogała z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Bacciarelliego 37/9, NIP: 898-203-65-11, zwaną dalej „Sprzedającym” lub „Sklepem”, druga strona umowy, dokonująca zakupu za pośrednictwem Sklepu zwana jest w dalszej części Regulaminu „Klientem”.

2. Wszystkie dostawy i świadczenia, które Sprzedający oferuje Klientom, są realizowane wyłącznie na podstawie aktualnej wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

3. Sklep realizuje wyłącznie te zamówienia, dla których wskazanym przez Klienta miejscem dostawy jest terytorium Polski.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Sklep ma prawo nie przyjąć zamówienia, o czym Klient będzie informowany niezwłocznie z wykorzystaniem danych kontaktowych udostępnionych na jego stronie rejestracyjnej, bądź w formularzu zamówienia. Dotyczy to w szczególności Klientów, którzy wcześniej nie wywiązali się z zawartej ze Sprzedającym umowy.

§ 2 Zawarcie umowy

1. Treść strony internetowej www.centrumzdrowejdiety.pl i jej wszystkich podstroi należy traktować jedynie jako zaproszenie do zawarcia umowy., w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, a nie jako wiążącą ofertę, co dotyczy wszystkich bez wyjątku oferowanych produktów.

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez wszystkie dni w tygodniu, za pomocą mechanizmu składania zamówień dostępnego na stronie internetowej www.sklep.centrumzdrowejdiety.pl .

3. Złożenie zamówienia w sklepie www.centrumzdrowejdiety.pl oznacza zaakceptowanie przez klienta postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. To samo dotyczy reprezentantów i pełnomocników osób prawnych. Osoba składająca zamówienie w imieniu Klienta będącego osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną, przez samo wysłanie Formularza zamówienia oświadcza, ze jest upoważniona do reprezentowania tego Klienta. W przypadku, jeśli pełnomocnictwo do działania w imieniu Klienta nie zostanie przez niego potwierdzone, albo jeśli osoba składająca zamówienie jako organ osoby prawnej nie będzie jej organem, lub wykroczy poza zakres umocowania takiego organu, będzie ona zobowiązana do zwrotu tego co otrzymała od Sprzedającego, a także do naprawienia szkody, jaką Sprzedający poniesie przez to, że przyjmie zamówienie nie wiedząc o braku umocowania.

5. Przyjęcie zamówienia jest potwierdzane przez Sprzedającego. Jeżeli strona internetowa Sklepu lub potwierdzenie zamówienia zawierają błędy, w szczególności w opisie towaru, cenie (rażąco odbiega od cen rynkowych), druku lub błędy techniczne w przekazie, Sprzedający jest uprawniony do złożenia na ogólnych zasadach oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli o przyjęciu zamówienia, co dotyczy istotnych błędów co do treści czynności prawnej, a także do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od daty wydania produktu Klientowi, co dotyczy pozostałych błędów, o ile zostały one wywołane przez Klienta (nawet w sposób niezawiniony), albo były mu wiadome, bądź mógł je z łatwością zauważyć, w szczególności poprzez porównanie z propozycjami innych sprzedawców internetowych. W przypadku uchylenia się przez Sprzedającego od skutków oświadczenia woli o przyjęciu zamówienia, albo odstąpienia od umowy, strony dokonają zwrotu tego, co sobie świadczyły w jej wykonaniu. Powyższe nie dotyczy oczywistych omyłek pisarskich, które nie wpływają na treść zawartej przez strony umowy, która winna być interpretowana w sposób odpowiadający zgodnemu zamiarowi obu stron i celowi jej zawarcia.

6. Sprzedający jest uprawniony do przyjęcia oferty Klienta w ciągu 1 dnia roboczego, przesyłając potwierdzenie zamówienia. Brak potwierdzenia w tym terminie powoduje, że umowa nie zostaje zawarta. Potwierdzenie zamówienia - niezależnie od formy w jakiej złożono samo zamówienie - zostanie wysłane pocztą elektroniczną e-mail.

7. Sprzedający w przypadku wątpliwości odnośnie danych Klienta może zwrócić się do Klienta niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia (również po automatycznym wygenerowaniu przez system jego przyjęcia) w celu weryfikacji danych, w szczególności w przypadku, gdy dane adresowe są nieprawidłowe. W takim wypadku potwierdzenie zamówienia uważa się za dokonane dopiero z chwilą uzgodnienia tych danych między Klientem a Sklepem.

8. Sprzedający będzie uprawniony do niezwłocznej zmiany statusu potwierdzenia zamówienia w terminie, o którym mowa w §2 ust. 6, jeśli pomiędzy złożeniem zamówienia a upływem tego terminu stan magazynowy zamówionego towaru ulegnie wyczerpaniu, czego Sprzedający nie mógł przewidzieć w momencie przyjęcia zamówienia ze względu na proces przebiegu informacji o statusie zrealizowanych zamówień.

§ 3 Ceny i opis produktów

1. Ceny widniejące na stronie internetowej Sklepu, jak również opisy produktów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego.

2. Wszystkie podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego, co nie dotyczy ustawowych wyjątków od tej reguły.

3. Koszty dostawy na terenie Polski i na terenie państw, o których mowa w §1 ust. 4 będą naliczane oddzielnie i są kwotowo podawane w momencie składania zamówienia; orientacyjne koszty dostawy są określone w tabeli „Koszty dostawy” umieszczonej na stronie internetowej Sklepu, a ich dokładne określenie następuje w potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedającego.

4. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon, który zostanie wysłany Klientowi wraz z zamówionym towarem. Na żądanie Klienta zgłoszone w zamówieniu i wyłącznie po podaniu niezbędnych danych obejmujących: nazwę firmy Klienta lub imię i nazwisko, dokładny adres oraz numer NIP (z wyjątkiem osób fizycznych, gdzie nie jest on wymagany) wystawiona będzie faktura VAT, która zostanie wysłana Klientowi wraz z zamówionym towarem. W przypadku nie podania przez osobę fizyczną numeru NIP, wystawiony zostanie paragon imienny.

5. Sprzedający odpowiada jedynie za ceny i opisy produktów zamieszczone na jego stronie www.centrumzdrowejdiety.pl. Ceny i opisy zamieszczone na stronach administrowanych przez inne, niezależne od Sprzedającego podmioty, jak np. porównywarki cenowe itp. wymagają każdorazowo weryfikacji z oryginalną, aktualną treścią strony Sprzedającego.

§ 4 Warunki płatności

1. Płatności za zakupione towary realizowane są za pobraniem lub jako przedpłata (przelew bankowy, przekaz pocztowy, PayPal lub inny sposób przedpłaty wskazany na stronie www.centrumzdrowejdiety.pl).

2. W przypadku opłaty za pobraniem naliczone są dodatkowe opłaty, których przybliżona wysokość znajduje się w tabeli „Koszty dostawy” umieszczonej na stronie internetowej Sklepu, a które są dokładnie określane są w potwierdzeniu zamówienia przesłanym przez Sklep.

§ 5 Prawo odstąpienia do umowy

1. Klient indywidualny (konsument) ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży na zasadach opisanych w Ustawie z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póź. zm.).

2. Za klienta indywidualnego (konsumenta) uważa się osobę fizyczną dokonującą zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Termin dla wykonania prawa odstąpienia od umowy wynosi 10 dni od daty dostarczenia Klientowi towaru. Prawo odstąpienia nie dotyczy w szczególności świadczeń, których właściwość przesądza o braku możliwości ich zwrotu.

4. Na stronie Sklepu dostępne są wszelkie informacje niezbędne do złożenia oświadczenia o odstąpieniu umowy, w tym formularz zwrotu. Przez wysłanie zamówienia Klient potwierdza, że zapoznał się z powyższymi informacjami oraz iż są one dla niego zrozumiałe.

5. Aby zwrócić zakupiony w Sklepie produkt należy skontaktować się z działem obsługi klienta Sklepu. Zwracany towar wraz z kartą gwarancyjną (jeżeli była wydana) i dowodem zakupu należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego osobiście, przesyłką kurierską lub pocztową, nie później jednak niż w terminie do 14 dni od daty odstąpienia od umowy, w stanie niezmienionym, w szczególności nie noszącym śladów użytkowania, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. W przypadku, gdy opakowanie stanowi integralną, wkomponowaną w całość część produktu, zwrot powinien nastąpić w nieuszkodzonym opakowaniu, , w przeciwnym razie Sprzedający jest uprawniony do potrącenia z ceny kosztów ponownego opakowania. W czasie biegu terminu 10 dni na odstąpienie od umowy, niezależnie od dalej idących warunków gwarancji, Klient jest zobowiązany do pieczy nad towarem.

6. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. oraz na podstawie art. 106 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm ) Klient wyraża zgodę na przesyłanie faktur VAT oraz faktur korygujących drogą elektroniczną na wskazany podczas rejestracji adres mailowy. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy w razie wystawienia faktury VAT, Klient otrzymuje od Sprzedającego fakturę korygującą (oryginał i kopię). Podpisaną kopię faktury korygującej należy odesłać do Sprzedającego, który w ciągu 14 dni od jej otrzymania zwróci na podane przez Klienta konto bankowe, albo w inny, indywidualnie uzgodniony z Klientem sposób, cenę zakupionego towaru. Stronom przysługuje prawo zatrzymania, o którym mowa w art. 496 Kodeksu Cywilnego, dopóki druga strona nie zaoferuje zwrotu otrzymanego świadczenia albo nie zabezpieczy roszczenia o jego zwrot. Jeżeli Klient poda nieprawidłowy numer konta, termin ten ulega przedłużeniu do momentu uzyskania przez Sprzedającego informacji o prawidłowym numerze rachunku Klienta. Jeżeli stan lub jakość towaru ulegnie pogorszeniu ponad zmiany konieczne w granicach zwykłego zarządu, bądź towar zaginie, Sprzedający ma prawo wystąpić o zwrot wartości towaru lub o odszkodowanie za jego częściowe pogorszenie.

7. Wszelkie koszty związane ze zwrotem towaru, w szczególności koszty dostawy, ponosi Klient. Klient jest zobowiązany do starannego zapakowania (niezależnie od oryginalnego opakowania produktu, w którym został mu on dostarczony) i zabezpieczenia zwracanego Sprzedającemu towaru, ponosząc na zasadach ogólnych odpowiedzialność za jego utratę lub uszkodzenie podczas transportu. Miernikiem staranności wykonania obowiązku, o którym mowa, będzie należyty w stosunkach tego rodzaju sposób zapakowania i zabezpieczenia towaru, w sposób podobny w jaki został dostarczony Klientowi.

8. Zwrotowi na rzecz Klienta - w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszym paragrafie - podlegają należności, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności wyrządzonej przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271). 9. Na wypadek rażących nadużyć w korzystaniu przez Klientów z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży, o którym mowa, Sprzedający zastrzega sobie możliwość oceny takich przypadków pod kątem przesłanek z art. 5 Kodeksu Cywilnego, zgodnie z którym nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.

§ 6 Warunki dostawy

1. Dostawa towaru nastąpi poprzez wysyłkę towaru z magazynu na podany przez Klienta w zamówieniu adres, lub na adres otrzymany od Klienta w procesie weryfikacji danych w przypadku opisanym w §2 ust. 7.

2. W celu usprawnienia realizacji zamówienia przy formie płatności, jaką jest przedpłata (przelew bankowy lub przekaz pocztowy), wpłata powinna nastąpić dokładnie w kwocie zgodnej z kwotą zamówienia, a ponadto zawierać dokładny numer zamówienia oraz ewentualny numer klienta.

3. Jeżeli Klient jako formę płatności wybrał przedpłatę i nie uiścił jej na rachunek Sprzedającego w ustalonej kwocie w terminie 7 dni, Klient otrzyma na wskazany adres internetowy przypomnienie o statusie złożonego zamówienia. W przypadku nieuiszczenia przedpłaty w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia zamówienia przez Sklep, umowa (zamówienie i jego potwierdzenie) przestaje obowiązywać - w takim przypadku możliwe jest jednak ponowne złożenie zamówienia. Jeśli jednak Klient uiścił przedpłatę z opóźnieniem, Sprzedający może zrealizować pierwotne zamówienie, przy czym obowiązującym terminem dostawy jest termin realizacji zamówienia określony według dnia wpływu przedpłaty na rachunek Sprzedającego.

4. Dostępność towarów i orientacyjne terminy ich wysyłki ustalane są na podstawie danych elektronicznej bazy, znajdującej się na stronie internetowej Sklepu. Termin ten może ulec wydłużeniu – nie więcej jednak niż łącznie do 30 dni – w przypadku opóźnienia w dostarczeniu towarów do magazynu Sprzedającego przez jego dostawców.

5. Dostawy są możliwe do wyczerpania zapasów. Jeżeli punktualnie złożone przez Klienta zamówienie zostanie potwierdzone przez Sklep, a produkt nie jest dostępny z powodów niezależnych od Sprzedającego lub został wycofany z produkcji, Sprzedający zaproponuje Klientowi produkt porównywalny pod względem jakości i ceny z pierwotnie zamówionym modelem. Klient nie jest zobowiązany do przyjęcia propozycji i może w takim wypadku odstąpić od umowy za zwrotem wpłaconej kwoty.

6. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe ze zwłoki w dostawie lub jej niezrealizowania na zasadach ogólnych, przy czym staranność realizacji powyższych obowiązków będzie oceniana z uwzględnieniem specyfiki obrotu internetowego, w szczególności, co do możliwości jednoczesnego złożenia zamówienia przez nieograniczoną liczbę Klientów, co wykroczy poza fizyczne możliwości ich realizacji przez Sprzedającego.

7. W przypadku zwłoki w dostawie, Klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy, pod warunkiem zawiadomienia Sprzedającego na piśmie, bądź pocztą elektroniczną o zwłoce i wyznaczenia mu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 7 dni, liczonego od daty otrzymania zawiadomienia przez Sprzedającego.

8. Odpowiedzialność za przypadkowe zaginięcie lub przypadkowe pogorszenie jakości towarów w czasie transportu, do momentu ich wydania Klientowi, ponosi Sprzedający – z zastrzeżeniem § 7 niniejszego regulaminu.

§ 7 Szkody powstałe podczas transportu

1. W sytuacji, gdy przesyłka z zamówionym towarem nosi ślady uszkodzenia, Klient jest zobowiązany sporządzić z udziałem przewoźnika (kuriera) protokół uszkodzenia przesyłki. W uwagach protokołu należy zaznaczyć, czy towar był zapakowany w oryginalne opakowanie producenta. W uzasadnionych przypadkach kiedy np. protokół szkody będzie spisany niepoprawnie, , protokół będzie niekompletny lub niezrozumiały lub oczywistym będzie, że uszkodzenie zostało spowodowane przez przewoźnika Sprzedający po dokonanej ocenie wszystkich okoliczności sprawy, może nie ponosić osobistej odpowiedzialności za uszkodzenie towaru . Jeśli protokół szkody zostanie spisany prawidłowo a uszkodzeń nie dokonał Kupujący- reklamację w firmie transportowej składa Sprzedający, a Klient otrzymuje wymieniony towar lub zwrot gotówki Klient ma również możliwość odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki. W takim przypadku jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym Sprzedającego.

2. Klient, który zaniechał obowiązków, o których mowa w ust. 1, przejmuje ryzyko zakupu uszkodzonego towaru i nabywa produkt w takim stanie, w jakim go otrzymał. Reklamacje związane z uszkodzeniami mechanicznymi, powstałymi w czasie transportu, mogą być rozpatrywane przez Sprzedającego odmownie po uwzględnieniu wszystkich okoliczności sprawy.

3. W przypadku odbioru produktów z niewidocznymi z zewnątrz uszkodzeniami, Klient powinien zgłosić je niezwłocznie przewoźnikowi w trybie ust. 1, zdanie drugie i jednocześnie poinformować o tym fakcie Sprzedającego.

§ 8 Rękojmia i gwarancja

Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność towaru z umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U Nr 141, poz.1176 z późn. zm.) żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa. Zastosowanie znajdują przepisy obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Z 2000r Nr 22 poz 271 z poźn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U Nr 141 poz 1176 z poźn. zm.).

§ 9 Ochrona danych osobowych

1. Rejestracja jest równoznaczna ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie przez firmę Centrum Zdrowej Diety Kalina Gogała-Sroka danych osobowych podanych w Formularzu Zamówienia i na stronie rejestracyjnej www.centrumzdrowejdiety.pl, zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie z dnia 27.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z roku 1997 z późn. zm), w celach, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 3 (jeśli jest to niezbędne dla wykonania umowy) i art. 23 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 23 ust. 4 pkt 1 i pkt 2 tej ustawy (jeśli jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Sprzedającego, jak w szczególności: • marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Sprzedającego • dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej).

2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klienta zgodnie z ustawą wymienioną w ust. 1. Klientowi przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania (przetwarzania) przez Sprzedającego. 

3. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający – Centrum Zdrowej Diety Kalina Gogała - Sroka.

4. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Sprzejadącego wynika z działań podejmowanych przez Klienta w Sklepie Internetowym. Przykładowo jeżeli Klient w trakcie składania Zamówienia wybierze  przesyłkę kurierską, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, oraz będą udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Sprzedającego. 

5. Cele zbierania danych osobowych Usługobiorców lub Klientów przez Sprzedającego:

zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (np. Konto).

marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Sprzedawcy.

6. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego: 

W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską (w tym przesyłką paczkomatową), Sprzedający udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Sprzedającego.

W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Sprzedawca udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

7. Zakres zbieranych danych osobowych Usługobiorców lub Klientów przez Sprzedającego:

Sprzedawca może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów będących podmiotami gospodarczymi Sprzedawca może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

8. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie Internetowym. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.

9. Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednio do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a przede wszystkim zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

10. Sprzedawca udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych Klientów przesyłanych drogą elektroniczną:

Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Jeżeli jedno lub więcej postanowień Regulaminu jest nieskuteczne, pozostałe postanowienia zachowują swoją skuteczność.

2. Wszelkie spory wynikające z realizacji zakupów za pośrednictwem Sklepu Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie, w ciągu 30 dni od daty zaistnienia sporu, potwierdzonego zgłoszeniem pisemnym.

3.Jeśli spór nie zostanie rozstrzygnięty w tym terminie właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie właściwy sąd powszechny.

4. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wchodzą w życie i obowiązują w stosunku do zamówień złożonych po opublikowaniu takiej zmiany na stronie www.centrumzdrowejdiety.pl

§ 11 Obowiązujące prawo

W stosunku do wszelkich umów i sporów zawartych i powstałych na gruncie niniejszego regulaminu zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

 


Kontakt

Centrum zdrowej diety
ul. Jaracza 73d
53-305 Wrocław

Skontaktuj się z naszą
infolinią:

Telefon:508 324 525

PayPal